Ανάδοχοι Φάρων

Την 4 Αύγουστού 2014, εκδόθηκε ο νόμος Ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157Α/4-8-14) της Βουλής των Ελλήνων σχετικά με τους Πυρσούς και το Ελληνικό Φαρικό δίκτυο.

Με βάση τον παραπάνω νόμο οι εγκαταστάσεις των πυρσών γενικά είναι εγκαταστάσεις δημόσιας ωφέλειας (Άρθρο 5).

Ο νόμος αυτός προβλέπει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα «αναδοχής» (Άρθρο 20). Σύμφωνα με διαδικασία που θα καθορισθεί με την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Πολιτισμού και Αθλητισμού, φυσικά ή νομικά πρόσωπα θα μπορούν να αναλάβουν χωρίς αμοιβή, υποχρέωση εκτέλεσης εργασιών ή κάλυψης δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης ενός ή περισσοτέρων φάρων για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Τα πρόσωπα που θα επιλέγονται θα ανακηρύσσονται «Ανάδοχοι Φάρου» και αποκτούν δικαιώματα σχετικά με την επικοινωνιακή τους προβολή και την υπό όρους χρήση του φάρου, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση σεβασμού και διατήρησης της ιστορικής αρχιτεκτονικής και της πολιτιστικής του αξίας (λεπτομέρειες-προϋποθέσεις-υποχρεώσεις-διαδικασίες, κ.λ.π, θα καθoρισθούν στην ΚΥΑ που προαναφέρθηκε).

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ και σύμφωνα με τις διατάξεις της, θα είναι δυνατό το ευρύ κοινό να πληροφορηθεί εάν πληροί τις προϋποθέσεις για αποστολή αιτήματος αναδοχής προς την Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού.