Δραστηριότητες

Κύρια δραστηριότητα της Υπηρεσίας Φάρων (ΥΦ) από την ίδρυση της το 1887, μέχρι και σήμερα, είναι η συντήρηση του Φαρικού Δικτύου των Ελληνικών Θαλασσών.

Η συντήρηση των πυρσών (επιτηρούμενων και αυτομάτων) εκτελείται από το προσωπικό και τα τεχνικά συνεργεία της Υπηρεσίας Φάρων. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται μεταξύ άλλων τα Πλοία Φαρικών Αποστολών (ΠΦΑ), τα πλωτά σκάφη και τα οχήματα της Υπηρεσίας Φάρων. Τα συνεργεία και το προσωπικό της υπηρεσίας, εκτελούν (σε τακτική και έκτακτη βάση όποτε απαιτηθεί) επιθεώρηση, επισκευή και συντήρηση των πυρσών του Ελληνικού Φαρικού Δικτύου, ελέγχουν την κανονική λειτουργία τους και προβαίνουν στον απαραίτητο κατά περίπτωση εφοδιασμό τους.

Η επιθεώρηση και η επισκευή των μηχανημάτων των πυρσών εκτελείται στα συνεργεία της Φαρικής Βάσεως.

Η λειτουργία των επιτηρούμενων φάρων ελέγχεται και ρυθμίζεται από τους Φαροφύλακες που υπηρετούν σε κάθε φάρο. Οι Φαροφύλακες είναι εξειδικευμένα μόνιμα στελέχη του ΠΝ, που ανήκουν οργανικά και διοικητικά στην Υπηρεσία Φάρων.

Οι λιμενικές αρχές (και εφόσον δεν υφίστανται αυτές, οι κατά τόπους στρατιωτική αρχή ή εάν και αυτή δεν υφίσταται, οποιαδήποτε άλλη δημόσια αρχή εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας) εποπτεύουν την κανονική λειτουργία των πυρσών που υπάγονται στην κατά τόπο αρμοδιότητα τους και ειδοποιούν αμέσως την ΥΦ για κάθε πρόβλημα ή παρατηρούμενη δυσλειτουργία. Πέραν τούτου, τυχόν πρόβλημα ή δυσλειτουργία πυρσών, δέον να αναφέρεται στις λιμενικές Αρχές και από τα παραπλέοντα στην εκάστοτε περιοχή σκάφη, προκειμένου να ακολουθήσει ενημέρωση και αποκατάσταση από την ΥΦ.

Τα τυχόν έκτακτα προβλήματα λειτουργίας ή οι σβέσεις πυρσών αντιμετωπίζονται άμεσα από την ΥΦ, σε συνεργασία με την Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ, με την έκδοση αντίστοιχης προαγγελίας προς τους ναυτιλλομένους από την τελευταία και την ταχύτερη δυνατή αποστολή κινητού συνεργείου αποκατάστασης από την ΥΦ.

Πέραν των ανωτέρω στο πλαίσιο της διατήρησης αμοιβαίων σχέσεων μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού και διάφορων φορέων ή κοινωνικών ομάδων η Υπηρεσία Φάρων δραστηριοποιείται και ως εξής:

            α.         Παρέχει τη δυνατότητα επίσκεψης και συναφούς ενημέρωσης, σε Σχολικά Συγκροτήματα, Δημόσιους- Κοινωνικούς φορείς, Ιδρύματα, Συλλόγους, κλπ, τόσο στο Μουσείο της Υπηρεσίας όσο και στους διάφορους Ιστορικούς Φάρους ανά την Ελλάδα.

            β.         Παροχή πληροφοριών και αρχειακού υλικού, φωτογραφιών και σχεδίων από το αρχείο της Υπηρεσίας Φάρων στο πλαίσιο εκπόνησης διατριβών και διδακτορικών μελετών από σπουδαστές ανώτερων και ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

            γ.         Διάθεση εκθεμάτων Φαρικού Υλικού στο πλαίσιο διοργάνωσης συναφών εκθέσεων.