Αποστολή

Η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ) ιδρύθηκε με το νόμο ΑΥΠΒ’ το έτος 1887 (ΦΕΚ 140) και εδρεύει από το έτος 1929, στον προλιμένα του λιμένα του Πειραιά (Τέρμα Προποντίδος- Παλατάκι, Πειραιάς-ΤΚ 18510) στο Νομό Αττικής.

Είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας, που έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία εγκατάστασης και λειτουργίας, του συνόλου πυρσών του Φαρικού Δικτύου της Χώρας στα πλαίσια ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.

Αποστολή της ΥΦ είναι η εισήγηση για την ίδρυση, τροποποίηση ή κατάργηση πυρσών, η κατασκευή, ο εφοδιασμός, η επισκευή, η συντήρηση και η λειτουργία του συνόλου του φαρικού δικτύου του Ελλαδικού χώρου, η ενημέρωση της Υδρογραφικής Υπηρεσίας (ΥΥ) του ΠΝ, επί συναφών με τους πυρσούς θεμάτων για την έκδοση και δημοσίευση σχετικών αγγελιών προς τους ναυτιλλόμενους και η συνεργασία με αυτήν για τη σύνταξη και τη δημοσίευση του Φαροδείκτη Ελληνικών Ακτών, με σκοπό την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου στους επιχειρησιακούς σχεδιασμούς του ΠΝ και γενικότερα της Εθνικής Άμυνας.

Εκτός των ανωτέρω αναφερομένων κύριων αρμοδιοτήτων, στην ΥΦ, δύναται να ανατεθούν με διαταγή του Α/ΓΕΝ και άλλες επιπλέον αρμοδιότητες ή έργα, σχετικά με το σκοπό της, για:

  1. Την κάλυψη επιχειρησιακών και λοιπών απαιτήσεων του ΠΝ και γενικότερα της Εθνικής Άμυνας, σε θέματα αρμοδιότητας της.
  2. Τη συμβολή στην ασφάλεια των ναυτιλλομένων στις Ελληνικές θάλασσες σε θέματα αρμοδιότητας της.
  3. Τη συνδρομή και υποστήριξη του έργου δημοσίων υπηρεσιών, νομικών ή φυσικών προσώπων και ιδιωτικών φορέων εφόσον απαιτηθεί.
  4. Τη μελέτη, σύνταξη και εφαρμογή προγραμμάτων, που σχετίζονται με την υποστήριξη του ΠΝ και την κάλυψη των αναγκών στρατιωτικών ή και άλλων φορέων, σε θέματα αρμοδιότητας της.
  5. Τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και ερευνητικά κέντρα, της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε θέματα αρμοδιότητας της.

Η Υπηρεσία Φάρων αποτελεί ανεξάρτητη Ναυτική Υπηρεσία υπαγόμενη στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και μέσω της εκτέλεσης του έργου της αποτελεί  παραγωγική μονάδα του Κράτους. Ο γεωγραφικός χώρος, στον οποίο δραστηριοποιείται η ΥΦ, είναι κυρίως ο θαλάσσιος παράκτιος χώρος και ακτές που περιβάλλουν την ηπειρωτική και νησιωτική Ελληνική Επικράτεια.

Το Ελληνικό Φαρικό Δίκτυο το οποίο εκτείνεται σε μήκος 18.400 χλμ. επί των ακτών της Ελλάδος. Σήμερα οι 1297 πυρσοί που συντηρούνται από την Υ. Φάρων εκτιμάται ότι καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες φωτοσήμανσης ενός εξαιρετικά μεγάλου αριθμού νήσων, νησίδων και βραχονησίδων (9.835) καθώς και 1345 κόλπων και όρμων, 161 στενών και διαύλων και 520 λιμένων.