Έννοιες - Ορισμοί

1.         Με τον όρο «πυρσός» νοείται, οποιοδήποτε ναυτιλιακό βοήθημα εκπέμπει ευδιάκριτο φως με συγκεκριμένο χαρακτηριστικό και επισημαίνει προκαθορισμένο γεωγραφικό σημείο. Οι πυρσοί διακρίνονται σε φάρους, φανούς και φωτοσημαντήρες.

α.         Ως «Φάρος», χαρακτηρίζεται κάθε πυρσός, που χρησιμεύει στην πελαγοδρομία στην προσαιγιάλωση ή στην ακτοπλοΐα.

β.         Ως «Φανός», χαρακτηρίζεται κάθε πυρσός, που χρησιμεύει στην ακτοπλοΐα, στην ένδειξη εισόδου όρμων, λιμένων και διαύλων και λιμενοβραχιόνων, καθώς και στην ένδειξη κεφαλής προβλητών ή κρηπιδωμάτων.

γ.          Ως «Φωτοσημαντήρας», χαρακτηρίζεται κάθε πυρσός, που είναι τοποθετημένος σε αγκυροβολημένο σημαντήρα, για την επισήμανση υφάλων, κινδύνων, έργων ή εγκαταστάσεων.

2.         Με τον όρο «Αεροναυτικός Φάρος» νοείται, ο πυρσός ναυτικού τύπου, στον οποίο μέρος της φωτεινής δέσμης εκτρέπεται κατά δέκα έως δεκαπέντε μοίρες (10°−15°) πάνω από τον ορίζοντα για τη χρήση του από αεροσκάφη.

3.         «Ζώνη Ασφαλείας Φάρου» είναι ο χώρος που περικλείεται από νοητό κύκλο ακτίνας διακοσίων (200) μέτρων από φάρο.

4.         «Φαρικό δίκτυο» είναι το σύνολο των πυρσών της χώρας.

5.         «Φαρική Εγκατάσταση» είναι το κτίσμα ή η κατασκευή με τα φωτιστικά μηχανήματα και λοιπά βοηθήματα του πυρσού.

6.         «Χαρακτηριστικό» ενός πυρσού, είναι η χαρακτηριστική διαδοχική διάταξη των φάσεων φωτός και σκότους (το σκότος πάντα είναι υπογραμμισμένο στα αναγραφόμενα χαρακτηριστικά) ή και διαφορετικών χρωμάτων φωτός για την ασφαλή αναγνώριση και διάκριση ενός πυρσού από άλλον.

7.         «Περίοδος» στο χαρακτηριστικό ενός (1) πυρσού, ονομάζεται η σε δευτερόλεπτα χρονική διάρκεια μέσα στην οποία αποδίδεται πλήρως το χαρακτηριστικό του πυρσού.

8.         «Εστιακό» ύψος ενός (1) πυρσού ονομάζεται το ύψος σε μέτρα, της εστίας του πυρσού πάνω από τη Μέση Στάθμη Θάλασσας (Μ.Σ.Θ.), ως θέση της εστίας λαμβάνεται το μέσον του υαλοστασίου του πυρσού.

9.         «Ονομαστική» φωτοβολία είναι η φωτιστική φωτοβολία του πυρσού, όταν η μετεωρολογική ορατότητα είναι δέκα (10) ν. μίλια.

10.      «Σταθερό» χαρακτηριστικό ονομάζεται το φως το οποίο είναι συνεχές και σταθερής εντάσεως.

11.      «Ισοφασικό» χαρακτηριστικό ονομάζεται το φως του οποίου η διάρκεια είναι ακριβώς ίση με την διάρκεια του σκότους (π.χ. 1+1 =2).

12.      «Αναλάμπων» χαρακτηριστικό ονομάζεται το φως του οποίου η συνολική διάρκεια, σε μία περίοδο, είναι μικρότερη της συνολικής διάρκειας του σκότους.

13.      «Σπινθηρίζων» χαρακτηριστικό ονομάζεται το φως του οποίου ο σπινθηρισμός επαναλαμβάνεται με συνολικό αριθμό σπινθηρισμών μεγαλύτερο των πενήντα (50) και μικρότερο των ογδόντα (80) ανά λεπτό.

14.      “IALA” (INTERNATIONAL ASSOCIATION OFLIGHTHOUSE AUTHORITIES), είναι  το Διεθνές Σύστημα Ναυτιλιακής Σήμανσης, το οποίο λειτουργεί με βάση το σύγχρονο υλικό ναυτιλιακής σήμανσης και την πείρα που έχει κατά καιρούς αποκτηθεί. Το Διεθνές Σύστημα Ναυτιλιακής Σήμανσης ξεκίνησε να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το 1982 και υποστηρίζεται διεθνώς από τον “IALA” (INTERNATIONAL ASSOCIATION OF MARINEAIDSTONAVIGATIONANDLIGHTHOUSE AUTHORITIES) μέλος του οποίου είναι και η χώρα μας.

15.      Οι «Πλευρικές Σημάνσεις» χρωματίζονται σε όλη την επιφάνειά τους με χρώμα ερυθρό ή πράσινο ανάλογα με την θέση που βρίσκεται ο κάθε πυρσός για τον εισερχόμενο σε λιμένα ή δίαυλο. Το φως τους είναι ερυθρό ή πράσινο (ανάλογα με την θέση του κάθε πυρσού ως προς την είσοδο του λιμένα), και φέρουν «επισήματα» για τον ερυθρό έναν (1) κύλινδρο και για τον πράσινο ένα (1) κώνο με κορυφή προς τα πάνω.

16.      Οι Πλευρικές Σημάνσεις χρησιμεύουν για να υποδείξουν την αριστερή και δεξιά πλευρά της πορείας που μπορεί να ακολουθηθεί από οποιοδήποτε πλωτό εισέρχεται σε έναν λιμένα, δίαυλο, κ.λ.π.

17.      «Φαροδείκτης» είναι το βιβλίο που εκδίδεται από την Υδρογραφική Υπηρεσία σε συνεργασία με την Υ. Φάρων και περιέχει όλους τους πυρσούς της Ελληνικής Επικράτειας με την περιγραφή τους καθώς και όλα τα επί μέρους στοιχεία τους.

18.      Ο «Εθνικός Αριθμός Φάρων» (Α.Ε.Φ.) αποτελείται από ψηφία εκ των οποίων το πρώτο καθορίζει την περιοχή που βρίσκεται ο πυρσός και τα άλλα τον αύξοντα αριθμό του πυρσού στον φαροδείκτη.